Gadr Ve Vefasızlık…Gadr Ve Vefasızlık…

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kıyamet günü, Allah, öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: “Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır” denilir.”

Buhari, Edeb, 99, Cizye 22, Hiyel 9, Fiten 21; Müslim, Cihad 10, (1735); Ebu Davud; Cihad 162, (2756); Tirmizi, Siyer 28, (1581).

Müslim’in el-Hudri’den nakline göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle demiştir:
“Her zalimin arkasında bir bayrağı vardır, zulmü ölçüsünde bu bayrak yükseltilir. Haberiniz olsun, amme hizmetlerini üzerine alandan daha büyük vefasız yoktur.”

Müslim, Cihad 15, (1738).

Kısa bir açıklama :

1- Gadr, vefasızlık demektir. Yani bir şeyi yapmaya söz verdiği halde sözünde durmamak. Vefasıza gadir denir.

2- Dinimiz verilen sözün tutulmasını emreder ve bu hususa ehemmiyet verir. Vefasızlık şiddetle yasaklanmış ve haram ilan edilmiştir. Ahde vefa, Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah’ın vasıflarından biri” olarak zikredilmiş (Tevbe, 111), mü’minlerin de bu vasıta muttasıf olmaları taleb edilmiştir (Bakara 177). Ahde vefayı emreden birçok ayetten sadece bir tanesini kaydediyoruz: “Ahdi de yerne getirin.  Muhakkak ki ahidden dolayı mes’uliyet vardır”

(İsra, 34).

Sadedinde olduğumuz İbnu Ömer (radıyallahu anh) hadisi, ahdini tutmayan vefasızların kıyamet günü arkalarına dikilecek bir bayrakla teşhir edileceklerini belirtiyor. Bayrak vefasızlığın ölçüsü nisbetinde yüksek tutulackatır. İbnu Ebî Cemre “gadr” kelimesinin mutlak gelmesine bakarak, “büyük” veya “küçük” her çeşit vefasızlığa şâmil olduğunu söyler ve hadisin, herhangi bir günah işleyen kimsenin dahi, Cenab-ı Hak teşhir edilmesini dilediği takdirde, onu gösterecek bir alemeti bulunacağını ifade ettiğini söyler.

Bu hususu şu âyet te’yid eder: “Günahkârlar simalarıyla tanınacaklar”

(Rahmân, 41).

İbnu Ebî  Cemre devamla der ki: “Hadisin zahiri her bir vefasızlık çin bir bayrağın bulunacağını ifade eder. Böylece anlaşılır ki, tek bir şahıs için vefasızlıkları adedince, birçok  bayrak olacaktır.” Bu ifadenin şümûlünü anlayabilmemiz için, her bir günahın Allah’a karşı işlenen bir gadr, bir vefasızlık olduğunu hatırlamalıyız. Çünkü her bir günah, Allah’a olan kulluk misakımızın bozulması,  bezm-i elestteki ahdimize vefasızlık ifade eder. Şu halde Allah’a karşı ahdimizi tutmayı (yani gadr’e düşmemeyi) emreden ayet-i  kerîme (Bakara, 27) bizi günaha karşı uyarmaktadır.

İbnu Ebî Cemre devamla der ki: “Bayrak dikilmesindeki hikmet, cezanın, çoğunlukla günahın zıddı  ile vaki olmasındandır.  Nitekim gadr (günah) gizli işlenir. Öyleyse bunun cezasının açık şekilde verilmesi pek münasip düşer. Arap  örfünde bir şeyin teşhirinde en iyi vasıta bayrak dikilmesidir.”

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir