Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak DualarYatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar- www.inanankalpler.net

Yatarken şeytanın şerrinden korunmak için okunan dualar ve ilgili hadisler…  

Yatarken şeytanın şerrinden korunmak için hangi dualar okunmalıdır? Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar…

 

Müminlerin annesi Hafsa’dan (Radiyallahu Anha) rivayet edildiğine göre: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, uyumak istediği zaman, sağ elini yanağının altına kordu sonra şöyle derdi:

“Allâhümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdeke”

(Allah’ım! Kullarını hesap için diriltip göndereceğin zaman, beni azabından koru) Bunu üç defa söylerdi.”

(Ebû Dâvud, Tirmizi, Nesâi, İbn-i Mâce)

Ebü Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatağına girdiği zaman şöyle söylerdi:

 

“Allâhümme rabbe’s-semâvâti ve rabbel-arzı ve rabbe’l-arşi’l-azîmi. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in fâlika’l-habbi ve’n-nevâ müvezzili’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kur’ân. Eûzü bike min şerri külli zîşerrin ente âhizun bina-siyetihî, ente’l-evvelü feleyse kableke şey’un, ve ente’l-âhiru feleyse ba’deke şey’un, ve ente’z-zâhiru feleyse fevkake şey’un, ve ente’l-bâtınu feleyse dûneke şey’un, ıkdı annâ-eddeyne ve eğninâ mine’l-fakri.”

(Ey gökleri yaratan, arzı yaratan, büyük Arş’ı yaratan, bizi yaratan, her şeyi yaratan, tohumu ve çekirdeği çatlatan, Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an’ı indiren Allah’ım. Kudretinle yakalar olduğun her kötülük sahibinin şerrinden Sana sığınırım. Sen başlangıcı olmayan evvelsin, Senden önce hiç bir şey yoktur. Sen, nihayeti olmayan sonsun; Senden sonra hiç bir şey yoktur. En büyük alamet ve delillerle varlığı bilinen Zahir’sin; Senin üstünde hiç bir şey yoktur. Sen gözle görülüp idrak edilemeyen Batın’sın; Senden daha lâtif hiç bir şey yoktur. Bizim her borcumuzu öde ve bizi fakirlikten müstağni kıl) şeklindedir.

Ebû Davud’un rivayetinde, son cümle: “Benim her türlü borcumu öde ve beni fakirlikten müstağni kıl.” şeklindedir.)
(Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, Nesâi, İbn-i Mâce)

 

Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) sahih bir isnadla rivayet göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatağında şöyle derdi:

“Allâhümme innî eûzü birizâke min sahatike ve eûzü bimuâfâtike min şerri mâ ente âhizun binâsiyetihî. Allâhümme ente tekşifu’l-mağreme ve’lme’seme. Allâhümme lâ yühzemü cündüke, ve lâ yuhlefu va’düke ve lâ yenfau zelceddi minke’l-ceddü. Sübhânekellâhümme ve bihamdike.”

(Allah’ım! Kudretinle yakalar olduğun her şeyin kötülüğünden, Kerim olan zatına ve Kur’anına sığınırım. Allah’ım, Sen borcu ve günahı kaldırırsın. Senin ordun perişan olmaz, va’dın da bozulmaz. Şeref ve varlık sahibine, varlığı fayda vermez; şeref ve mevki ancak Sendendir. Allah’ım, Sana hamdederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim.”
(Ebû Dâvud, Nesâi)

 

Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatağına girdiği zaman şöyle derdi:

“Elhamdü lillâhi’llezi et’amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âvânâ fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu’viye.”

(O Allah’a hamd olsun ki, bize yedirdi, bize içirdi,bizden kötülükleri kaldırıp ihtiyaçlanrıuzı giderdi ve bizi korudu. Nice kimse vardır ki, onun ihtiyacını gideren yok, onu koruyucu yok…)
(Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, Tirmizi demiştir ki, bu hadis hasendir, sahihdir)

 

Hasen bir isnadla Ebû Züheyr El-Enmâri diye çağrılan Ebu’l-Ezheri’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki,  Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, gece yatağına girdiği zaman şöyle söylerdi:

“Bismillâhi vada’tü cenbî. Allâhümme’ğfir zenbi ve ahsi’şeytâni ve fükke rihânî vec’alnî finnediyyil’a’lâ”

(Allah’ın ismiyle yanım üzere yattım. Allah’ım, günahımı bağışla, şeytanımı kov, üzerimdeki Allah ve kul haklarını kaldır, beni en yüksek meclistekiler (melekler topluluğu) arasına koy.
(Ebû Dâvud)

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Yatarken Okunacak Dualar

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir