Âmâ Olarak Haşr OlacaklarÂmâ Olarak Haşr Olacaklar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

124- Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, şüphesiz ki onun için meşakkatli zor bir hayat vardır. Kıyamet günü de biz onu kör olarak haşredeceğiz.

Âyet-i kerimede “Kim benim zikrimden yüz çevirirse.” buyurulmaktadır. Burada “Zikir” kelimesinin maksat, bir önceki âyette geçen “Hidayet”tir. Veya “Allah’ın şeriatı” yahut “Kur’an-ı Kerim” ve diğer bütün semavi kitaplar olduğu açıklanmaktadır.Yine âyet-i kerimede, Allah’ın zikrinden yüz çevirenlere zor bir hayat ol­duğu beyan edilmektedir. Bu meşakkatli zor hayatın, dünyada mı kabirde mi yoksa âhirette mi olacağı konusunda farklı görüşler vardır.Ebu Saîd el-Hudrî, Süddî ve bir kısım âlimlere göre ise Allah’ın zikrinden yüz çevirenlerin yaşayacakları meşakkatli ve zor hayat, kabir hayatıdır. Zira kâfirlerin kabirde görecekleri azap, kaburgalarının birbirine geçirecek kadar sı­kıntılı olacaktır.Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerifinde kabir hayatını şöyle tasvir ediyor: “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya ateş çukurlarından bir çukurdur. ” Taberi de yukarıda izah edilen görüşü tercih etmiştir. Ayet-i kerimenin son bölümünde, Allah tealanın zikrinden yüz çeviren hakkında “Biz onu kör olarak haşredeceğiz.” buyurulmaktadır. Buradaki körlük­ten maksat, ya “Delil getirmekten âciz.” veya “Gözü kör.” demektir. Taberi, her iki bakımdan da kör olacakları görüşündedir.

125- O zaman o kimse, “Rabbim, niçin beni kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada görüyordum.” der.

Allah’ın zikrinden yüz çeviren ve âhirette kör olarak haşredilecek olan kimse şöyle diyecektir: “Ey Rabbim, sen niçin beni, delil getiremeyen ve gözü görmeyen bir kör olarak haşrettin? Halbuki benim dünyada kendime göre bir çevrem vardı ve ben çevremi görüyordum.”

126- Allah da şöyle der: “İşte böyle (cezan budur) sana dünyada âyetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutuluyorsun.”

Evet sen kör olarak haşredildin. Zira sen dünyada iken, sana, kitabımızda zikrettiğimiz âyetlerimiz ve çeşitli delillerimiz gelmişti de sen onlardan yüz çevirmiştin ve onlara aldırış etmemiştin. Bugün de sen, körlükte ve cehennem ateşinde bırakılacaksın ve orada terk edileceksin.

127- Haddi aşanı, rabbinin âyetlerine iman etmeyeni işte biz, böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı, dünya azabından daha şiddetli ve daha süreklidir.

Haddi aşıp rabbine isyan edeni, rabbinin âyetlerine ve peygamberine iman etmeyeni işte biz dünyada ve kabirde böyle sıkıntılı bir hayatla cezalandı­rırız. Âhiretin azabı ise daha şiddetli ve daha devamlıdır.

128- Kendilerinden önce helak ettiğimiz nice nesiller, onları hâlâ yola getirmedi mi? Halbuki kendileri onların yerlerinde dolaşıp durmaktadır­lar. Şüphesiz ki bunda, akıl sahipleri için nice delil ve ibretler vardır.

Ey Muhammed, kendilerinden önce helak ettiğimiz ümmetler, senin kav­minden Allah’a ortak koşanlara, akıbetlerinin kötü olacağını hâlâ göstermediler mi? Halbuki onlar, helak olan geçmiş ümmetlerin harap olmuş diyarlarında ya­şıyor ve onların ne gibi akıbetlere uğradıklarını görüyorlar. Şüphesiz ki onların geriye bıraktıkları bu kalıntılarda, akıl sahipleri için öğüt alınacak büyük ibretler vardır.

129- Eğer rabbinin, geçmişteki bir sözü (azabı erteleme vaadi) ve ta­yin edilmiş bir süre olmasaydı, suçlular hemen cezalarını görürlerdi.

Ey Muhammed, şayet Rabbinin: “Hiç kimse uyarılmadıkça azap edilmeyecek.” ve “Herkes için belli bir ecel vardır, ondan önce ölmeyecektir.” sözleri olmasaydı bu inkarcılara azap aniden gelip yakalayıverirdi.

Taberi Tefsiri – Tâhâ Suresi- 124/125/126/127/128/129

72- Bu dünyada manen kör olan, âhirette de kördür. Hatta daha da sapıktır.

Kim bu dünya hayatında, Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetlere kar­şı kör olursa ve dünyada Allah’ın kuvvet ve kudretini gösteren delil ve alâmetleri görmeyip kör gibi yaşarsa, elbette o, âhirette de kör muamelesi göre­cek ve bu kimse âhirette daha da kötü bir durumda bulanacaktır Zira oradaki yeri cehennem olacaktır.

Taberi Tefsiri – İsrâ Suresi- 72

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir