Tavuktan Gelen AntibiyotikTavuktan Gelen Antibiyotik

 Antibiyotikli  tavuk eti tüketildiğinde , an­ti­bi­yo­tik vü­cu­da et­ki et­miyor.

[dropcap][/dropcap]Tavukların yemlerinden, insanlara geçtiğini, tüketilen etlere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Oğuz
Öz­ya­ral An­ti­bi­yo­tik atık­la­rı, ar­tık­la­rı in­sa­nın do­ğa­ya at­tı­ğı kim­ya­sal­lar çi­men­le­re, ot­la­ra ge­çi­yor. Ye­di­ği­miz be­sin­le­re, ağaç­la­ra gi­di­yor, hay­van­lar da bun­la­rı tü­ke­ti­yo­r.

Yemlere karıştırılan antibiyotikte tedavi amacı yok.

Doç. Dr. Oğuz Öz­ya­ral, Hay­va­nın da­ha di­renç­li, da­ha güç­lü ol­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu­nun so­nu­cu ola­rak do­ğal bes­len­me­nin kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­ri­z”­de­di.

Özyaral,  “Be­si hay­van­la­rı­na iki tip an­ti­bi­yo­tik bu­la­şı­yor. Bun­la­rın bir ta­ne­si bi­le­rek is­te­ye­rek ve­ri­liyor. Ya­ni ye­mi­ne an­ti­bi­yo­tik ka­rış­tı­rı­yor­lar. Güç­lü ol­sun­lar, ge­liş­sin­ler di­ye ve­ri­li­yor. Biz bil­me­den ta­vuk, et alı­yo­ruz. Bun­la­rı ço­cuk­la­rı­mı­za ye­di­ri­yo­ruz. Ve an­ti­bi­yo­tik­li bir eti ye­miş olu­yo­ru­z. An­ti­bi­yo­tik­li eti ye­di­ği­miz için vü­cu­du­muz­da­ki mik­ro­or­ga­niz­ma­lar akıl­la­nı­yor çün­kü an­ti­bi­yo­tik gö­rü­yor. Ve or­ga­niz­ma­da an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı has­sa­si­yet be­li­ri­yor. So­nuç­ta has­ta­lan­dı­ğı­mızda o an­ti­bi­yo­tik vü­cu­da et­ki et­miyor

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir