Cuma Namazının FaziletiCuma Namazının Fazileti

  1050- Ebü Hüreyre (r.a.)’den; demiştir ki: Peygamber (s.a.) şöy­le buyurdu:

“Kim güzelce abdest alır sonra cuma (namazı)ya gelip (hutbeyi) dinler ve konuşmazsa, iki cuma arasındaki (günahları) üç gün ziyade­siyle (birlikte) bağışlanır. Çakıllara dokunan kimse ise, konuşmuş gi­bidir.”

Açıklama

“Güzelce abdest alırsa’ şeklinde tercüme ettiğimiz cümlenin tam karşılığı, “abdest alır ve abdesti güzel yaparsa” şeklindedir. Bundan maksat, farz ve sünnetlerine tam riâyet ederek abdest almak­tır. Böylece sünnet üzere abdest alıp da cuma kılacağı yere gelen ve hiç konuşmadan hutbeyi dinleyen kişinin önceki cuma ile bu cuma arasıdaki günahları üç gün ziyadesiyle birlikte bağışlanır.

  Hadisin Tirmizî’deki rivaye­tinde: “Minberin yakınına oturma” kaydı da vardır. Âlimler hutbeyi dinlerken susmanın şart olup olmadığında ihtilâf etmişlerdir. İbn Hacer minbere ya­kın oturan kimsenin hem susması hem de hutbeyi dinlemesi gerektiğini min­bere uzak olanın ise, sadece susmasının yeterli olduğunu söyler.
Kılınan bir cumanın, iki cuma arasındaki yedi güne ilâveten uç günün daha günahlarına keffâret olması, yapılan bir amele on misli sevab verilece­ği gerçeği ile ilgilidir. Bağışlanacağı bildirilen bu günahlar, küçük günahlar olmalıdır.

  Hadisin sonunda Hz. Peygamber çakıl (aşlarına dokunan bir kimsenin abesle iştigal ettiğini, faydasız iş yaptığını bildirmiştir. Çakıl taşına dokun­maktan maksat ya secde edeceği zaman alnının geleceği yeri düzeltmek için taşlara dokunmak, ya da hutbe esnasında çakıl taşlan ile oynamaktır.
“Konuşmuş gibidir” şeklinde terceme ettiğimiz “leğa” kelimesi için Kâmûs’ta “söz ve başkasından, doğrudan ayrıldı, kaybetti manası ve­rilmiştir, ama doğrusu birincisidir” denilmektedir.
Buna göre çakıl taşı ile oynayan kimse sanki hutbe esnasında konuş­muş gibidir.Dolayısıyla boş şey yapmış sayılır. Hutbenin sevabını kaçırmış olur.

Bazı Hükümler

Cuma namazı diğer namazlara nisbetle daha efdaldır.Çünkü diğer namazlar vakitler arasındaki günah­lara keffâret olduğu halde, cuma namazı on günün küçük günahlarının ba­ğışlanmasına sebebtir.

Tirmizi
[Müslim, Cuma / 27;  Tirmizî, Cuma / 5;  İbn Mâce, İkâme 81/82;  Ahmed b. Hanbel, II, 424/ III, 39/V, 15, 16, 22, 177; Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/131.]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir