Saça Saç Ekleme-Dövme -Dişleri Törpületme Ve Kılları YolmaSaça saç takma, iğreti saç takma, dövme yaptırma, dişleri törpületme ile ilgili hadisler. Ayrıntılı ve kaynakları ile…

peruk-dövme-kaş alma

İğreti Saç Takma- Kütüb-i Sitte

2104 – Hz. Esma (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’a gelerek: “Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?” diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm:
“Allah takana da taktırana da lânet etmiştir?” diye cevap verdi.”

Kütüb-i sitte, Buhârî, Libâs 83, 85; Müslim, Libâs 115, (2122); Nesâî, Zînet 71, (8,187,188).

*******

2105 – Humeyd İbnu Abdirrahman İbnu Avf tarafından rivâyet edilen ve Kütüb-i Sitte’nin herbirinde yer alan bir rivâyet de şöyle: “Hz. Muâviye (radıyallâhu anh) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe îrad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi:
“Ey Medîneliler! Âlimleriniz nerede? Ben Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti:
“İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular.”

kütüb-i sitte, Buhârî, Libâs 83, Enbiya 50; Müslim, Libâs 122, (2127); Muvatta, Şa’ar 2, Ebüı Dâvud, Tereccül 5, (4167); Tirmizî, Edeb 32, (2782); Nesâî, Zînet 21, (8,144-147), 68, 69, (8,186, 187); İbnu Mâce, Nikah (1987).

*********

Saça Saç Ulatmak-Sunen-i Ebu Davud

Saça Saç Ulatmak-Sunen-i Ebu Davud

4167… Humeyd b. Abdurrahman; demiştir ki;

Muâviye b. Ebî Süfyân, Hâc senesinde (Resûlullarf in) minberi üzerinde, bir muhafızın elindeki kâkülü alıp şöyle derken dinlemiştim.

Ey Medine’liler, alimleriniz nerede?” Ben Rasûlullah (s.a)’ı, bu gibi şeylerden nehyedip şöyle derken işittim. “İsrailoğulları, ancak ka­dınları bunu yaptıkları zaman helak olmuşlardır.”[17]

Hadisin Buharî ve Müslim’deki rivayetleri aynen buradaki gibidir.[18]

 Açıklama

Râvî Humeyd, A bd ur, rahman b. Avftn oğludur.

Buharî ve Müslim’de, Abdurrahman’ın. Abdurrahman b. Avf olduğu açıkça ifâde edilmiştir.

Bu babdaki beş hadis, saç taktırmak, diş inceltmek, yüzdeki kılları yol­durmak gibi şeyleri kapsamaktadır. Biz bu konudaki hükümleri ve alim­lerin görüşlerini babın son hadisinden sonra vermek istiyoruz. Ancak her hadisin sonunda, özellikle o hadisle ilgili açıklamalara temas edeceğiz.

Bu hadiste konu edilen hâdise, Hz. Muaviye’nin halife iken gittiği hâc yolculuğu esnasında omuştur. Zürkânî. bu hâccın hâlife olduktan sonraki ilk haccı olduğu ve H. 44 senesine rastladığını söyler. Fetheü’l – Bâri’de ise adı geçen hadisenin H.51 senede gittiği hâc esnasında olduğu ifâde edilmektedir.

Hz. Mûaviye hacca giderken, Medine’ye uğramış ve Rasûlullah’in minberi üzerinde halka hitap etmiştir. Bu hitabe esnasında, bir muhafızın elindeki kâkül parçasını alarak halka göstermiş ve “Alimleriniz nerede? Ben, Hz. Peygamber’i böyle şeylerden men ederken işittim” demiştir.

Mûaviye’nin “Alimleriniz Nerede?” sözünün iki mânâya gelme ihti­mâli vardır.

  1. Alimler azaldı, benim bu söylediğimi bilen pek kalmadı.

Bu ihtimal zayıftır, Çünkü sâhâbîler hadisleri en iyi bilenlerdir. Ancak sahâbilerin çoğu ölmüş olsalar bile, tabîun arasında büyük alimler vardı.

  1. Alimleriniz neden bu gibi kötülüklere engel olmuyorlar? Çıksınlar ve beni desteklesinler. Bu hareketin doğru olmadığını onlarda söylesinler.

Bu ihtimal daha kuvvetli görünmektedir. Buharî sarihi Aynî de bu gö­rüşü savunmuştur.

Hz. Muâviye, Rasûlullah’ın bu gibi şeyleri nehyettiğini söyledikten sonra Hz. Peygamber (s.a)’iıı “İsrail oğullan bunları yaptıkları için he­lak oldular” buyurduğunu söylemiştir.

Kadı İyâz bu mesele ile ilgili olarak şöyle der. ”Herhalde İsrail oğulla­rına kâkül bırakmak yasakmış da, kadınları bunu yaptıkları için helak ol­muşlar. Bazılarına göre İsrail oğullan bu ve daha başka günahları sebe­biyle helak edildiler.”

Hâdis-i şerif saç taktırmanın haram oluşunun yanısıra hükümdarın, kö­tülüklere mani olmak için tebaayı takdir etmesinin caiz olduğuna ve bir toplumdaki bazı kişilerin yaptıklar: kötülükten tüm halkın felaketine uğ­rayabileceğine de delildir.

4168… Abdullah b. Ömer (r.a)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rasûlullah (s.a) saç ekleyene ve ekletene, dövme yapana ve yaptırana lanet etti.

Açıklama

 

Açıklama

 

Hadisin Buharî’de ki bir rivayeti Ebû Hureyre’den, cincisi de İbn Ömer’dendir. BuharîMe ayrıca, saç ekletmenin yasak olduğuna dair Hz. Aişe (r.a)’dan gelen rivayetler de vardır. Müslîm’deki rivâyetise burada olduğu gibi İbn. Ömer’dendir.

Bu hadiste dört tâbir geçmektedir. Kısaca onları açıklamak istiyoruz.

  1. Vâsüe: Kadının saçına, başka bir saçı ekleyen kadındır.

2. Müstevsile: Saçına saç ekleten kadın.

3. Vâsime: Dövme yapan kadın. Dövme deriyi iğne gibi sivri uçlu bir şeyle delip, içerisine barut veya sürme doldurarak yapılır. Bu doldurulan madde bir daha çıkmaz.

  1. Müstevşime: Vücuduna dövme yaptıran kadın.

4169… Muhammed b. İsa ve Osman b. Ebİ Şeybe, (jenr’cjen; Cerîr, Mansur’dan; O, İbrahim den; İbrahim, Alkame’den, o da Abdullah (îbn Mes’ûd)’dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir.

Dövme yapan ve yaptıran – Muhammed”in rivayetine göre – saç ekle­yen, – Osman’ın rivayetine göre – Yüzün kılını yolduran – Her ikisinin ri­vayetine göre – güzellik için dişlerini törpülettiren, Allah Acza ve Celle’nin yarattığı şeyi değiştiren kadınlara Allah lanet etsin.

Bu haber, Beni Esad kabilesinden Ümmü Ya’kîıp denilen bir kadına -Osman, Kur’an okuyan bir kadın, dedi – ulaştı. Kadın Abdullah’a geldi ve “senin, döğme yapan ve döğme yaptıran -Muhammed’in rivayetine göre, saç ekleyen, – Osman’ın rivayetine göre, yüzünün kılını yolduran, -Her ikisinin rivayetine göre, dişlerini torpilleten – Osman, güzellik için dişle­rini torpilleten, dedi. – Allah’ın yarattığı şeyi değiştiren kadınlara lanet et­tiğini duydum.” dedi.Abdullah:

“Rasûlullah’m lanet ettiği kişiye, ben niçin lanet etmeyecekmişim? Üstelik bu Allah’ın kitabında da var.”

Kadın:

“Ben Kur’anın iki kapağı arasına (Kur’anın tamamını) okudum, öyle bir şey bulamadım.”Abdullah:

“Vallahi, eğer sen Kur’anı okusaydın onu bulurdun” dedi. Sora da;

“Rasûl size ne getirdi ise onu alın, sizi neden nehyetti ise de derhal vazgeçin”ayetini okudu. Kadın:

Ben bunların bir kısmını senin hanımında da görüyorum” Abdullah:

“Gir (eve) bak”

Kadın eve girdi, sonra çıktı. Abdullah:

“Ne gördün?”

Osman’ın rivayetine göre – Kadın: ” Bir şey görmedim” dedi. Abdullah;

“Eğer öyle (dediğin gibi) olsaydı o bizimle beraber olmazdı (onu terkederdim.)” dedi.

Açıklama

Açıklama

Bu Hadis Musannif a Muhammed h. İsa ve Osman b. Şeybe adında iki ayrı hoca tarafından rivayet edilmiştir. Bu iki üstadın rivayetleri arasında da bazı farklar vardır. Biz bu farklara her birisinin isimlerini tire içine alarak işaret ettik. Aynca bu farklı rivayetlerden dolayı, isnadı da tercemeye geçtik.

Hadisin Buharî’deki rivayeti daha kısadır. Ümmü Yakûb’un itirazı ve bununla ilgili gelişmeler, Buharî’de mevcud değildir. Müslim’in rivayeti ise aynen Ebu Davûd’daki gibidir. Ancak onda, buradaki gibi farklı riva­yetler yoktur.

Bu hadiste, saç ekleyen ve ekleten, döğme yapan ve yapıtırana ilâveten, yüzünün kıllarını yolduran, güzel görünmek için dişlerini törpilleten, Al­lah’ın yarattığı şeyi değiştiren kadınların da Allahın ve Rasûlu’nun lane­tine maruz kaldıkları beyan edilmektedir. Şimdi son iki terimi izah ede­lim.

Mütenemmisa: “Yüzünün kılını yolduran kadındır. Ulema bundan maksadın kaşı aldıran olduğunu söylerler. Yüzünün kılını yolan kadınla­ra da Vamisa denilir.

Mütefellice: Güzel görünmek için dişlerini torpilleten, dişlerin arasını açtıran kadın demektir.

4170… İbn Abbas (r.a) demiştirki: Saç ekleyen ve ekleten, yüzünün kı­lını alan ve aldıran, hastalıktan dolayı olmadan döğme yapan ve yaptıran kadınlara lanet edildiler.

Ebû Davûd şöyle dedi:

Vasile: Saçı kadınların saçına ekleyen kadın. Müstevsile, kendisine saç eklenen kadın, Namisa; inceltinceye kadar kaşı yolan kadına Müte-nemmisa kaşı yolunan kadın, Vasime: Yüzünü sürme veya mürekkeple ben yapan kadın, Müstevşime de, kendisine ben yapan kadın demektir.

4171… Said b. Cübeyr (r.a) “karmellerle (saçı ulamakta) mahzur tur.” demiştir.

Ebû Davûd der ki:

“Galiba Saîd b. Cübeyr, yasak olanın kadınların saçları olduğu görü­şündedir.”

Ahmed (b. Hanbel) de “karmellerdc (saçı ulamakta) mahzur yoktur” derdi.

Açıklama

Karmel: Uzun dallı yumuşak bir bitkidir. Burada maksat iplik ve yünden yapılan ve saçlara eklenen örgülerdir.

Bu haberden anlaşıldığına göre, Saîd b. Cübeyr ve Ahmed b. Hanbel, kadınların, insan saçından başka şeylerle saçlarını uzatmalarının caiz ol­duğu görüşündedirler.

Görüdüğü gibi bu bab’da beş hadis yer almıştır. Biz terceme esnasın­da her birisi için bazı izahlar yaptık. Şimdi de bu hadislerin hepsinin ifâ­de ettiği hükümleri ve bu konulardaki görüşleri ele almak istiyoruz. 1. Saç eklemek ve ekletmek, caiz değildir.

a) Bir kadının saçına başka bir kadının saçından kesilen parçayı ekle­mek veya başka bir kadının saçından yapılan peruğu takmak ittifakla ca­iz değildir. Bu konuda ulemadan bir ihtilaf nakledilmemiştir.

b. Saça insan saçı değil de hayvan yünü veya kılı eklemek, yada bun­lardan yapılan peruğu takmak, Askalanî, Kastalanî ve Nevevi’nin belirtti­ğine göre bu da caiz değildir. Kadı îyaz, Malık ve Taberanî’nin ne ile olursa olsun saç ulatmanın caiz olmadığı görüşünde olduklarını söyler.

Bazı Şafiî alimleri, kocasının izni olması şartı ile insan saçından başka bir kıldan yapılmış olan peruk takmanın veya saça bunları etletmenin ca­iz olduğunu söylerler.

Ahmed b. Hanbel’e göre kıl ile yapılan eklemeler caiz değil, bez veya başka maddelerden yapılanı caizdir. Yukarıda, Said b. Cubeyr’in de aynı görüşte olduğunu belirten bir ifadeyi nakletmiştik.

Ebû Hanife’nin Müsned’inde İbn Abbas’m “yün ile yapılanda mahzur yoktur. Yasak saç ile ilgilidir.” dediği rivayet edilmiştir. İmam Muham-med de; “bununla diyoruz ki kadının saçına bir saç eklemesi veya kakül edinmesi mekruhtur.[28] Başına bir yün bağlatmasında ise beis yoktur.” der.

Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, Hanefîler’e göre de, saça insan saçı eklemek caiz değildir. Başka bir madde ile yapılan ekleme ve perukda ise mahzur yoktur.

Hadislerde sadece saç takan ve taktıran kadınlar söz konusu edilmiş er­keklere temas edilmemiştir. Kanaatimizce erkekler için de hüküm aynıdır. Ancak bu hareket daha çok kadınların âdeti olduğu için. Efendimiz, ka­dınları söz konusu etmiştir.

  1. Döğme yapmak ve yaptırmak haramdır.

Herhangi bir mazeret olmadan keyfi olarak döğme yaptırmanın haram olduğunda alimler görüş birliği içerisindedirler. Bu konuda Nevevî şöyle demektedir;

“Döğme yapan da yaptıran da haram işlemiştir. Döğme yapılan yer pis olur. Eğer onun ilâçla izâlesi mümkün olursa, izâle edilmesi gerekir. O uz­va cerrahî bir müdahale olmadan döğmenin izâlesi mümkün olmaz ve cerrahî ameliye sonunda telef olmak ya da uzvun kaybedilmesi veya menfa­atinin yok olması gibi bir halden korkulursa, dövmenin izalesi gerekmez. Bu durumda lövbe ederse günahı kalmaz. Ama böyle bir şeyden kork-mazsa, cerrahî yoldan izale etmeyi geciktirmesi halinde günahkâr olur”

  1. Yüzünün kılını aldırmak da caiz değildir. Yukarda da belirtildiği gi­bi yüzünün kılını aldırmaktan maksat, kaşı inceltmek, kirpikleri tımar et­mektir. Bıyık ve sakal yerinde biten kılları yolmak değildir. Hattâ, alim­ler kadınların bıyık ve sakal yerlerindeki kıîları yolmalarının müstehap ol­duğunu söylerler.

Zahirî mezhebi alimlerinden ibn Hazma göre. kadınların sakal ve bı­yık yerlerindeki kılları yolmaları da haramdır. Kişinin Allah’ın yarattığı hilkati değiştirmesi kesinlikle caiz değildir.

( Müslim’deki açıklamada: 

Hasbe: Çiçek hastalığının bir nev’idir. Bu kelime Hasabe ve Hasıbe şekillerinde de okunabilir.

Vasile : Kadının saçını başka bir saçla ekleyen kadındır. Saçı ekle­nilen kadına da müstevsıle yahut mevsûle denilir. Bu hadîsler saça saç eklemenin haram olduğuna delildirler.

Kaadî Iyâz diyor ki: «Bu mes’elede ulemâ ihtilâf etmişlerdir. İmam Mâlik’le Taberî ve ulemâdan birçokları yahut ekse­risi saç eklemenin her ne ile olursa olsun memnu1 olduğunu söylemişlerdir. Bunların delili Müs1im’in bundan sonra rivayet edeceği Câbir hadîsidir. Mezkûr hadîste: Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kadının saçma bir şey eklemesini men etti, denilmektedir.»

Leys  b.  Sa’d:    «Bu nehiy saça saç eklemeye mahsûstur; saça yün bez parçası v.s. eklemekte beis yoktur.» demiştir. Kaarfî Iyâz dahî bu mânâda sözler söylemiştir. Şâfiîler ‘den bâzıları kocasının izni ile kadının saçma temiz olmak şartiyle hayvan saçı ekleyebileceğini söylemişlerdir. Bu hadîsler onların aleyhine delildir. Saça saç eklemenin haram kılınması, ya kötü kadınlara benzettiği için, yahut Allah’ın yarat­tığı şekli değiştirdiğindendir. Kadının kocasına güzel görünmek için yü­zünden kıl alması memnu değildir. Bu mesele Hz. Âişe’ye sorulmuş da şu cevabı vermiştir : «Doğduğunda mevcut olan bir şey ile onu çıkar­ması helâl değildir. Fakat sonradan hâsıl olmuşsa onu yolmakta bir beis yoktur.» Bir rivayette : «Kocan içinse yap!» cevâbını vermiştir. Ebû Ubeyd fukahânın saç olmamak şartıyle saça her şeyin eklenebilece­ğine ruhsat verdiklerini nakletmiştir. )

  1. Güzel görünmek için ön dişleri törpületerek aralarını açmak caiz de­ğildir. Şerhlerde bu konuda da bir ihtilaf zikredilmemişlir.

Yasak olan bu hareketleri, hem yapmak hemde yaptırmak caiz değil­dir. Her iki taraf da günahkâr olur.

Bu hâdis-i şeriflerden elde ettiğimiz üç hüküm daha vardır. Bunlar:

a) Haram olan bir şeyin ticaretini veya sanatkârlığını yapmak da ha­ramdır. Yani kişi haram bir muameleyi ücreti ile başkası için de yapamaz. Meselâ içki satamaz.

b) Bir kadın dinen caiz olmayan bir harekette bulunur veya dinin icaplarını yerine getirmekten kaçınırsa, kocası onu boşayabilir.

c) Bir memlekette, günah olan fiiller yayılırsa cezasını tüm halk çeker.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir