İnanarak Oruç Tutmanın Karşılığı Nedir

İnanarak Oruç Tutmanın Karşılığı Nedir
İnanarak Oruç Tutmanın Karşılığı Nedir
228 kez görüntülendi

Ebû Hureyre radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Her kim inanarak ve karşılığını sırf Al­lah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.”

[Altı hadis imamı]∗

∗ Bu hadisi Mâlik (terâvîh no. 2, s. 113), Abdürrezzâk (no. 7719), Şafiî (Sünen s. 35,59), Ahmed (II, 241,281,289, 529), Buhârî (savm 1, II, 251, 253), Müslim (nıüsâfîrîn no. 174, s. 523), Ebû Dâvud (no. 1371-2), Nesâî (siyam 5/1, IV, 129; 39/6-8, 11-14, IV, 156-7), Tirmizî (no. 808), İbn Huzeyme (no. 1894, 2199), İbn Hibbân (no. 2537) ve Beyhakî (II, 492; IV, 304, 492), ez-Züfırf an Ebî Seleme an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile;Şafiî (Sünen s. 35), Ahmed (II, 486), Buhârî (îmân 27,1, 14; savm 1, II, 251), Müslim (müsâfirîn no. 173, s. 523), Nesâî (kıyâmu’1-Ieyl 3/1-2, III, 201-202; siyam 39/10-11, IV, 156; îmân 21, VIII, 117-8), İbn Huzeyme (no. 2203) ve Beyhakî (II, 491-2), ez-Zührî an Humeyd b. Abdirrahman an Ebî Hureyre asl-ı senedi ile tahrîc etti­ler. Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid,Konu Hakkındaki Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

*